Til forsiden

Marius Munks slægtsbog   Min fars søskende  Marius Munks erindringer   Min farmors slægt  Slægten Munk  Slægten Tamstrup  Slægten Gesmell   Slægten Spliid   Slægten Vogelius   Slægten Riber   Slægten Foss  

 

Slægten Wiirnfeld 
eller Wirnfeld, Wirenfeldt, Würnfeld, Virenfeldt - der forefindes mange forskellige stavemåder - se:  http://genealogi.singlehand.dk/phfam/1699.htm

                                                                                                                                                                 

Navnet Wirenfeldt kan være af tysk oprindelse, og det er muligt at familien stammer fra en af de familier, der kom hertil med de kejserlige tropper og hvoraf der findes adskillige fra den tid.
Andre mener at det intet har intet med Tyskland at gøre. Omkring 1700 blev det nemlig almindeligt blandt bedrestillede borgere at forlade skikken med, at Peder Hansøns søn hed Hans Pedersøn osv.., og mange opfandt derfor selv – ofte ”fortyskede” - slægtsnavne efter bosted eller arbejde (f.eks. stednavnet Bredsten til Breitenstein el. Becker (Bager). Således også med Wirenfeldt, som dog nok er opfundet ved efterligning af adelige navne som f.eks. Griffenfeldt el.l. (http://www.tidsskrift.dk/print.jsp?id=74370).

Flemming L. Schmidt skriver: ”Navnet Wirenfeldt, som pludselig ”opstod” af for mig ukendte grunde i 1686 med Niels Sørensen Wirnfeldt, er og bliver stadig stavet på mange forskellige måder, så det kan være svært at afgøre, hvilken er den ”rigtige”.

 

Der er  publiceret en slægtsbog:  "Stamtavle over Spliid slægten", udarbejdet af Elliot Hjuler. Eget forlag, 1929. 22 blade. Den omhandler ”Wirenfeldt Spliid-grenen” af slægten. Heri føres slægten - lidt uvederhæftigt, tror jeg, tilbage til Knud den Hellige (d.1086), og så fra ham selvfølgelig videre tilbage i den danske kongerække til Gorm d. Gamle.  Bogen kan lånes via folkebibliotekerne.  

Se også: http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,51647,51650.

 

De første Wirenfeldt var Søren Nielsens (1660-1730) børn i Sæby (4. generation). De antog alle navnet Wiirnfeld eller Wiernfeld [skrives også Würnfeldt, men det er sikkert en skrivefejl], uden at det vides hvorfra navnet stammer.

 

Slægten Wiirnfeld stammer fra slægten Riber - se nedenstående diagram.

Søren Riber 14??-15??
   
Lambert Sørensen Riber 1530-1601 Mikkel Sørensen Riber d.1587
g.m. Elle Madsdatter. 8 børn
 
Peder Mikkelsen R.1602-1640
Christen M. Riber, død 1648   Mikkel Christensen R.1610-1662
Mads Mikkelsen Riber Mourids C. Riber d.1658
Rasmus Mikkelsen Riber Elle C. Riber
Maren Mikkelsdatter Riber Anne C. Riber 1619-1676.
Kirsten Mikkelsdatter Riber
Anne Mikkelsdatter Riber
Søren Mikkelsen Riber, d.1621
   
    Laust Nielsen Tamstrup 1599-1675 g.m.  Karen Pedersdt. Graft
   
  Niels Sørensen 1616-72 g.m.  Margrethe Tamstrup
       
Peder Nielsen Tamstrup 1664-1730 Kirsten Nielsdatter  Søren Nielsen 1660-1737
g.m. Anne Rhuus g.m. Oluf Ottesen & Hans M. Goe g.m. Birgitte Ottesdatter
     
Anne Pedersdatter Tamstrup Niels Olufsen Karen Sørensdatter
Karen Pedersdatter Tamstrup Margrethe H. Goe Otte Sørensen
Marie Pedersdatter Tamstrup Peder H. Goe Jacob Severin Sørensen 1691-1753
Henrik Petersen Tamstrup Anna H. Goe Otto Sørensen
Mette Margrethe Pedersdatter Tamstrup Søren Sørensen
Frederikke L. Sewerin   Birgitte Sørensdatter
Birgitte Sewerin Birgitte Sørensdatter
Maren Sewerin Oluf Sørensen(Rolf Sibrand)   Karen Sørensdatter  
Anna Sewerin Niels Sørensen Wirenfeldt  
Søren Nielsen Sewerin 1686-1762  
Maren Sewerin    
Søren Sewerin Søren Wiirnfeld  
Søren Wiirnfeld  
Herman Otto W.  
Johan Christian W.  
Johan W.  
Herman Otto W.  
  Frederik W.1722-1769  
Eufemia Idea W.   Ide Marie W.1756-1820 g.m. Karen Sørensdatter  
Facunda Severine W. Jakob Severin Wirenfeldt
Beate Jacobine W. 1723-1808
Sostrata Kathrine W. Birgitte Ottonia W.
Florentia Nikoline W. Pitter Nikolaj W.
Semine Birgitte W. Birgitte Ottonia W.
Marcelle Birgitte W. Nikolaj W.
Ide Marie W.1760-1812   Cathrine Maria W.
Niels Severin W.
1750-1807
Nikolaj Severin W.
Anne Marie Elisabeth W.

4. generation af slægten Riber - hans forfædre: se her

 

Niels Sørensen, f.1615 eller 1616-26.8.1672, købmand på Søndergade i Sæby. Han drev bl.a. klædehandel og var i 1571 byens
største skatteyder. Han blev rådmand  13.9.1653 og aflagde eden i overværelse af lensmanden på Sejlstrup. Underskrev suverænitets
akten 1661. Han gav i 1648 sin hustrus stedfar Gert Hermansen Gesmell arveafkald.

Niels Sørensen og begge hans hustruer er begravet i Sæby kirkes kor, hvor der er Gravsten samt Epitafium med Billeder af ham, Hustru
og børn. Niels Sørensen og hans børn kaldte sig ikke Riber, og hans søn fik moderens navn Tamstrup. Det var almindeligt dengang.

Gift 1.gang 1648 med Kirsten Steffensdatter (f. 1616, død før 1653). Datter af købmand Steffen Madsen og Anne Nielsdatter, Sæby. Ingen børn.

Gift 2. gang (o. 1658) med Margrete Lauridsdatter Tamstrup (1625-1704), datter af Laurids Nielsen Tamstrup(1599-1675), købmand i Sæby og Karen Pedersdatter Graft. 

1679 blev Margrete Lauridsdatter Tamstrup i Sæby saaret i Brystet af et Vådeskud, da hun sad i sin Stue og saå ud ad Vinduet, og hun blev derefter behandlet af Bartskær og Felbereder Søren Andreasen Gjedsmann,der ikke kunde fjerne Pistolkuglen. Ulykken var sket ved, at Vagtmester Johan Adolf under Major v. Carls Kompagni var kommet ridende om Morgenen 20. Maj tillige med sin Knægt og Rytteren Jakob Nielsen. Medens Vagtmesteren og Knægten var inde hos Borgmester Chr. Rhuus, holdt Rytteren med Hestene ude paa Gaden. Han var vel nok i Feststemning, thi 2 Spillemænd havde spillet Grassat for ham og Vagtmesteren, og Jakob 1øsnede så sin Pistol og skød i Luften, hvorefter han tog Knægtens Pistol ud af dennes Sadelhylster og afskød den, men kom uheldigvis til at skyde ind ad Margrete Tamstrups Vindue, Han blev straks arresteret, men undskyldte sig med, at han ikke havde vidst, at Pistolen var ladt. Sagen skulde derefter forelægges Krigskommissær Thøger Lassen i Aalborg.

Den Gård, Margrete boede i efter sin Mands Død, lå altså ved Borgmester Chr. Rhuus Gård, d. v. s. på Algade, idet hendes Søn Peder havde fået gården i Søndergade. Hendes økonomiske Forhold blev dårlige i 1680'erne, muligt foranlediget af nævnte søn, og 7. April 1685 fik en Niels Jensen paa »sin højædle Principals Vegne hendes Løsøre udleveret, efter at der var gjort Udlæg i det for 150 Sldr. og i hendes Markjord for 107 Sldr. Udlægsmændene udtalte, at de aldrig før havde udstået mere Fortræd ved en Udlægsforretningend ved denne, thi Margrete Lauridsdatter bandede ideligt og ønskede ondt over dem og Kreditor, kom med grove og uforskammede Ord, slog i Stykker af det udlagte Løsøre o. s. v. så de ikke kunde have Fred for hende til at forrette Udlæget. Hendes højre hånd var »for let«, og hun var »hel velbeskænket, overfaldt Byfogedens Tjener med Hug og Slag og slog Byfoged Chr. Rhuus i Hovedet.

Hun flyttede så til sin Svigerson Hans Mikkelsen Goe, og 1693 stod hendes Ejendom i Sæby øde, og Husene var nedfaldet ligesom så mange andre af Byens Huse. Da ingen vilde købe den og betale Skatterestance af den m. v., blev den 1694 tildømt Kongen. Margrete Tamstrup boede i 1688  hos sin Svigersøn Hans Mikkelsen Goe paa Palstrup, formentig til sin død i 1704.

Niels Sørensen og Margrete Tamstrup havde kun 3 Børn »til Alders« [d.v.s. overlevende] Peder, Kirsten og Søren:

 1. Peder Nielsen Tamstrup, f. 31-3.1654. Død 1730. Købmand i Sæby, sejlede selv paa Lübeck og arvede Faderens gård på Søndergade men gik økonomisk til Grunde o. 1690 og solgte 12. April 1693 sin Gård til sin Mosters Mand Farver Jørgen Lowson. 18. Okt. 1693 tog han Skudsmålsvidne af Sæby Byting. Det siges da at han havde været en af Byens bedste Skatteborgere, og at han var en sirlig og skikkelig Mand som det var gået tilbage for. Fra: http://www.tidsskrift.dk/print.jsp?id=74370

  Gift med Anne Lauridsdatter Rhuus, ( f. 1650 i Sæby, død sep.1712 i Sæby, datter af Borgmester Laurids Nielsen Rhuus og Anne Christensdatter Riber. I ægteskabet var der 5 Børn:

   • Anne Pedersdatter Tamstrup,  f. 1674, Sæby. gift med Garver Jørgen Petersen Roring.  
   • Karen Pedersdatter Tamstrup,  f. 1676, Sæby. Hun havde 1694 »i nogle Aar med sær Fornøjelse og Troskabs berømmelige Udvisning været i Huset hos sin Faders Mosters [Mette Lauritsdatter Tamstrup] mand Farver Jorgen Lowson som deres egen Datter, men i sit 18. Aar blev hun her forført af en Karl hos Jørgen Lowson ved Navn Niels Nielsen Estrup fra Hørby, og da hendes »fornemme Forældre« og Lowsons opdagede det, blev Karen gift 1. Septbr. 1694 og fødte derefter en Datter, som blev døbt 1. Febr. 1695. Det unge ægtepar boede hos Karens Forældre, men efter få Ugers Forløb forlod Manden hende.
    Hun blev gift 3. gang 1699 med Guldsmed Peiter Peitersen Wolgast, Sæby. Der var tilsyneladende ingen børn i ægteskabet.
   • Marie Pedersdatter Tamstrup, f. 1684, Sæby
   • Henrik Pedersen Tamstrup,  f. 1687, Sæby
   • Mette Margrethe Pedersdatter, døbt. 8 jan. 1692, Sæby
 2. Kirsten Nielsdatter, f. 1656 i Sæby, begravet 29.11.1739 i Æbeltoft (Æbeltoft kbg. 115) (Nygårds sedler). Gift 1. gang 1671 med den velhavende købmand Oluf Ottosen (f. o. 1643, d. Sæby, begravet 28. Okt. 1675, søn af Købmand Otto Christensen, d. o. 1660, og Barbara Pedersdatter. Han havde været gift 1. gang med Maren Lauridsdatter Rhuus, f. ca. 1648, død 1671, begravet 4.3.1671 i Sæby. Med hende havde han en søn Peder Ottesen [Olufsen] . Kirsten Nielsdatter og Oluf Ottesen havde en søn:

    • Niels Olufsen, f. o. 1675. Hans Formynder var Morbroderen, Byfoged Søren  Nielsen i Sæby (se nedenfor).

Kirsten blev gift 2. gang 1679 i Gærum med Hans Mikkelsen Goe [skrives også Goes eller Goede], f. 1650 i Sæby, død før 169, forpagter på Hagsholm, Palstrup og Sødringholm, Gærum. Efter hans død sad hun som enke på Palstrup.

                     

               Palstrup i dag                                Det ældre Palstrup                          Sødringholm opført 1758-59              Gjesssinggård

                                

Viborg landstings skøde og panteprotokol: "Kirsten Nielsdatter på Palstrup, enke efter Hans Mikkelsen Goë på Palstrup, lånte 1693 godt 296 rdl. af min kære svoger Christian Foss på Gjessinggård. Pengene tilhørte hendes søn af første ægteskab [Niels Olufsen], hvis fædrene arv blev overført fra den fødte værge i Sæby til Christian Foss."

Hvordan var Kirsten Nielsdatter besvogret med Christian Foss? der er foreløbig intet, der tyder på, at der er slægtsforbindelse, og "kære svoger" synes - efter den tids skik -  brugt som en artighed mellem venner. Måske var de blot naboer og gode bekendte?

Christian Johansen Foss var født i Sønderborg 30.6. 1664, han var bl.a. forpagter på herregårdene Gjessinggård og Stenalt i slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-årene. Hans hustru hed Anna Jensdatter Søeskou (død i 1727 på Høegholm i
Tirstrup Sogn og blev begravet 2/12 ifølge Tirstrup kirkebog 1704-1753). Hans mor blev begravet 29.12.1713 i Voer. 
Hans søster, Anna Cathrine Foss (født ca. 1660 i Sønderborg, død  16/3 1698 på Tjele herregård),var gift med Jens Nielsen, der bl.a. var forpagter på Lerkenfeld og Holmgård. Ud fra skiftet efter Jens Nielsen (død 1712) skulle Christian og Anna Cathrines far hedde Johan Foss. Jens Nielsen (ca. 1659-22/6 1712, begr.30/6 i Skals) og hustru Anna Cathrine Johansdatter Vos er behandlet i Bjørn Sommers artikel "Undersøgelser omkring Herredsfogeder og Tingsteder i Sønderhald Herred, Gl. Kalø Len. 2. del" i "Slægt og Stavn" 1993, hæfte 3, s. 20 ff. med note 44, s. 31-32, hvori Christian Voss'  (begr. 11//3 1737 fra Århus Domsogns Kirke) børn nævnes. I skiftet efter Jens Nielsen omtaltes en sølvkande med navn J. N. SS A. C. Vos samt årstal 1694 (Hald Amts Skifteprotokol, 1712, fol. 216 b). Det ekstra S i Jens Nielsens initialer henviser formodentlig til fødebyen Søby i Sønderhald Herred. 1694 er formodentlig året for ægteparrets bryllup. Se mere på
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,521303

Kirsten Nielsdatter og Hans Mikkelsen Goe fik 4 børn:       se http://gavik.net/allepersoner/aqwg687.htm

    • Isak Hansen Goe, af Ålborg. Farver og købmand i Æbeltoft. Hans mor er begravet 29.11.1739 i Æbeltoft (Æbeltoft kbg. 115) (Nygårds sedler). - formodet søn af Hans Mikkelsen Goe ???   Udokumenteret! Jeg støtter denne min antagelse på, at hans datter Kristiane er beslægtet med sin mand Søren Wiirnfeld i tredje led, idet Kristiane er barnebarn af  Kirsten Nielsdatter, og Søren er sønnesøn af Søren Nielsen, som er bror til Kirsten Nielsdatter - altså: Sørens farfar er bror til Kristianes farmor.

     Han må være født ca. 1680, Begravet 4.6. 1773 (92 år 8 mdr. gammel) i Ålborg Vor Frue Kirke (Kbg.350). Gift før 1719 i Ørsted m. Anne Marie (født 16??, begravet 14.10.1757). Han og hustruen fik 12.10. 1731 kongelig bevilling til alene at drive farveri i Æbeltoft indtil videre, da Mikkel Bondo havde afstået farveriet til ham. 1761 afstod Isak Goe sit farverprivilegium til datteren Marie Anna og dennes mand Jens Bering. 1771 solgte han sit farveri og købmandsgård i Æbeltoft på auktion. 6 børn:
      1. Hans Goe, døbt 15.8.1717
      2. Elisabeth Goe, døbt 2.11.1718
      3. Kirstine Marie Goe, døbt 29.12.1720. 1741 bevilling på stuebryllup med H. Chr. Brøchner. 1751 bevilling på stuebryllup med Fr. Jul. Arfmann. Gift 3. gang (før 1787) m. vinhandler Henrik Gievers. Begravet 4.2.1796
      4. Marie Anna [Mariane] Goe, døbt 27.12.1722. Begravet 14.11.1769. 1755 bevilling på stuebryllup med Jens Bering, farver i Æbeltoft. Ægteparret fik i 1761 farveribevilling og sad indtil 1770 sad i fællesbo med faderen/svigerfaderen Isak Hansen Goe.
      5. Kristiane Goe (døbt 2.8.1724, død 29.12. 1780, begravet 6.1.1781), gift 1753 med Søren Wiirnfeld (se nedenfor). Aalborg Bispearkiv. Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer. 486 no 216: "Søren Wiirnfeld Landfoget paa Vort Land Læsø, og Christiana Goe maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Lige leed beslegtede. Christiansborg 21 septembr. 1753. Til Sæbye Hospital 10 Rdr."
      6. Laurids Goe, døbt 11.2.1729

    • Margrethe Birgitte Hansdatter Goe, f. 1682 i Gærum, Hjørring Amt. Gift i Sæby 30.8. 1708 med Corfitz Pedersen Schiønning
    • Peder Hansen Goe, f. 1684 i Gærum, Hjørring Amt. 1723 Handelsmand og brygger i København. Gift i Kbh. 1720 m. Elisabeth Clausdatter, der boede hos sin mor i Snaregade.  En datter:
         • Anne Dorothea Goe, f. 1731 i København, død 1805, Skt. Knud, Odense. Gift 23.1.1755 med Johannes  Eichel, f. 1725 i Odense
    • Anna Hansdatter Goe (eller Goes), f. 11.6. 1688 på Sødringsholm, Gærum, Hjørring Amt, død 31.3.1769 på Dronninglund Slot, begravet 1.4.1769 i Dronninglund. Gift med Jens Laursen Dalager (f. 1672, Sæby,  d. jan. 1743, Rødby, Maribo.  Toldbetjent og visitør på Dragsminde ved Rødby, senere strandrider i Gåbense.  Død 1743). 7 børn, hvoraf  2 døde som små. 
      • Laurs Jensen Dalager,   f. 1713, Sæby, Hjørring ,   d. 7 jan. 1772, Vadså, Norge
      • Christoffer Carl Jensen Dalager,   f. 1715, Sæby, Hjørring
      • Ane Kirstine Jensdatter Dalager,   f. 1717, Sæby, Hjørring ,   d. 13 maj 1790
      • Maren Jensdatter Dalager,  f. 24.12.1719 i Rødby, død 7.3.1753 på Dronninglund, begr. 7 mar. 1753. Gift med Jacob Severin Sørensen [Jacob Merchant Sørensen Severin] (1691-1753) - se nedenfor.
       • Birgitte Sophie Sewerin døbt 24.6.1742, død 10.4.1757
       • Maren Sewerin døbt 25.3.1744, død 1809 på herregården Eskær, Mosbjerg sogn. begravet 7.6.1809. Enke efter amtsforvalter Chr. F. Roosen (f. 1721, begravet 2.2.1777), ingen børn. Gift anden gang 8.5.1778 m. kancelliråd Kristen [Christen] Broerholt, Født1743 Hejselt, Torslev Sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt, ejer af Eskær og Villerup. Begravet 2,11,1802 ‎(Alder 59) Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring Amt
        • Anna Kristiane Broerholt f. 26.8.1778 i Mosbjerg
        • Marie Severine Laurentia Broerholt hjd. 21.4.1780 i Mosbjerg
        • Johanne Nikoline Davidine Broerholt hjd. 19.3.1781i Mosbjerg
        • Birgitte Sofie Charlotte Broerholt hjd. 12.5.1785i Mosbjerg
      • Laurs Jensen Dalager,   f. 1722, Sæby, Hjørring
      • Christoffer Carl Jensen Dalager,   f. 1727
      • Frederiche Sophie Jensdatter Dalager,   f. 1731, Rødby, Maribo ,   d. 17 okt. 1758.

 • Søren Nielsen var født o. 1660, død 11. Juli 1730. Søren Nielsen blev byfoged 26. Juni 1709, var købmand og en tid konsumtionsforpagter. og allerede 2. Aug. 1678 tog han borgerskab [Sæby Rådstueprotokol] , altså i en Alder af 18 år. Han var på den tid den eneste velstillede mand i Sæby (iflg. Boberg).
  Gift ca. 1683 med Birgitte Ottesdatter, født 1659 i Sæby, begravet 11. Decbr. 1737 i Sæby Kirkes kor. Hendes Slægt hørte til Sæbys mest ansete Familier. Birgitte Ottesdatters forældre var: Otto Christensen, f. 1616, Sæby, Hjørring, d. 1660, Sæby, Hjørring og hustru Barbara Pedersdatter,  f. 1620, Sæby, Hjørring.  Deres børn (Birgittes søskende): 
      • Oluf Ottesen, f. 1643, død 28.10.1675 i Sæby.
      • Anne Ottesdatter, f. 1645 i Sæby
      • Else Ottesdatter,  f. 1648, Sæby, Hjørring,   begr. 16 jun. 1710, Sæby Kirke, Sæby
      • Karen Ottesdatter, f. 1651, Sæby
      • Apelone Ottesdatter, f. 1653, Sæby
      • Maren Ottesdatter, f. 1657, Sæby, d. 1723
      • Birgitte Ottesdatter, f. 1659, Sæby, Hjørring,   d. 1737, Sæby, Hjørring, g.m. sin fætter Niels Sørensen [Wiirenfeldt] (se nedenfor).

       http://www.nielsen-termansen.com/getperson.php?personID=I12742&tree=tree1
       http://www.pepedersen.dk/18390927

23. Novbr. 1681 skødede han til Felbereder Peder Jørgensen Lund, der var gift med hans tilkommende Hustrus Søster Else Ottesdatter, 2 Agre i Gl. Strandhave, hvilke havde tilhørt salig Christen Tamholt, og som Peder Jørgensen for lang Tid siden (før  1673) havde købt af Søren Nielsens Fader Niels Sørensen. Han og hustruen gav en Vinkande af Sølv til Sæby Kirke, i hvilken de er begravet i hans Forældres Gravsted i Kirkens Kor.

Som Byfoged var Søren Nielsen sammen med Sognepræsten Melchior Hjardemaal (der 1707 begegnede ham med de Ord: »Djævelen fare i Dig, Din bugede Hund«) Kirkens og Hospitalets Inspektører, og Søren Nielsen overlod 800 Rdl. af disse Institutioners Midler til Stiftamtmand Baron Peder Rodsteen, der døde 1714 som Geheimeråd, Besidder af Baroniet Marselisborg og Stamhuset Constantinsborg. Byfogeden forsømte imidlertid at sikre sig Pant for Pengene, og Rodsteen tilbagebetalte dem ikke. Summen henstod så uforrentet indtil 1721, da Stiftsøvrigheden pålagde Sæby Kirkeinspektionat tilsvare den. Imidlertid var Melchior Hjardemaal død 1717, og der opstod da Proces mellem Søren Nielsen og Præstens Arvinger om Betaling af Tilsvaret af det betydelige Beløb. Sagen kom for Højesteret, der kendte Byfogeden pligtig til ene at betale Summen, men ved kongelig Resolution af 19. Decbr. 1721 bevilgedes, at han maatte slippe med at betale de 800 Rdl. uden Rente, og han betalte saa 2. April 1722 med en kongelig Obligation. Det gik i Sæby som saa mange andre Steder, at Konsumtionsforpagtningen medførte Stridigheder mellem Forpagterne og Borgerskabet, der skulde yde Konsumtion. Søren Nielsen var Forpagter 1708 og 1711, og 1710 var der Strid mellem ham paa den ene Side og Borgerne Købmand Peder Nielsen Kragelund (Byfogedens senere Svigersøn),

Stiftamtmand Peder Rodsteen kom i den Anledning til Sæby og fik 22. Jan. tilvejebragt Forlig, som dog ikke blev affattet skriftligt. Da Rodsteen samme Dag kom til Hjørring, blev Forliget nedskrevet, men Klagerne mente, at det var konciperet af Søren Nielsen, og de følte sig brøstholdne ved flere Udtryk deri, bl. a. at de kaldtes urolige Mennesker. De havde bl. a. angivet, at Byfogeden havde begunstiget sin Kones Familie med Skatteansættelse, men Byens øvrige Borgere holdt med Byfogeden, takkede ham godt og sagde, at Klagernes Formaal var at skille ham ved Embedet og ruinere Byen, hvorefter Stiftamtmanden havde forbudt Borgerne at foretage retslige Skridt mod Søren Nielsen som Byfoged, uden at der først skete Henvendelse til Stiftamtet. Klagerne henvendte sig nu atter til Rodsteen angaaende de i Forligsakten anvendte, formentlig fornærmelige Udtryk, og Rodsteen svarede saa, at hvis der var noget personligt fornærmeligt, skulde det være annulleret. 1708 forærede Søren Nielsens Mosters Mand, Farver Jørgen Lowson, ham en Ejendom, som salig Laurs Christensen forhen paaboede og Jørgen Lowson betænkte ham ogsaa med 1500 Rdl. i sit Testamente.

Om Søren Nielsens virksomhed som byfoged siger den senere stiftamtmand Jørgen Bille 1730: ”Byfoged udi Sæby er nogle og halvfjerdsindstyve år, haver ej nogen tid været meget lovkyndig, men passerer for en ærlig mand, på det nær hans svogre, som er tvende sønner og tvende døtres mænd, have bragt ham til at begå store fauter [fejl] ved rettens administration samt byen at håndhæve og gouvernere, som regeres så slet, at hans egne børn haver alle de midler og handel, som er ude i byen, og de andre borgere ej haver salt til et æg; videre end han og børnene vil unde dem. Byfogdens løn er, som andre betjenteres tjeneste, som betjener retten, så liden, at en fattig ærlig karl, som ville gøre ret, ej kan leve deraf, des årsage administreres retterne som rettens betjentere deres forstand og nødlidenhed for godt befinder.” 

Der nævmes 12 børn fra dette ægteskab, heraf kender jeg følgende:

1. Karen Sørensdatter,  døbt 19.1.1684, Sæby, begravet 19.2. 1755 i Sæby. Gift 12. Maj 1716 med Farver Niels Lindam, f. 16..., d. Dronninglund i Novbr. 1762, begr. i Sæby Kirke. Hun havde Privilegium på Farveriet i Sæby, som hun vist fik foræret af sin gamle Slægtning farver Jørgen Jørgensen Lowzow (f. Sæby 1622, død Sæby 1716), der også testamenterede hende 500 Rdl.  Han var gift med  Karens farmors søster Mette Lauritsdatter Tamstrup, (f. 1627 i Sæby – begravet 27 okt. 1701 i Sæby). Han bekostede i 1695 reparationen og stafferingen af Prædikestolen i Sæby, udført af  Friderich Quantz,Maler

 

Foruden 1 Datter, død 1726, og 2 Sønner, der blev begravet i Sæby Kirke 1751, havde Lindams i hvert fald børnene Anne og Otto:

  • Anne Lindam, f. 1724, død ca. 1764, gift med  Broder Brorson (1692-1778), sognepræst i Dronninglund. Broder Brorson (bror til salmedigteren og biskoppen H. A. Brorson), var biskop i Ålborg 1737-1778. Han havde tre sønner, der blev præster i Vendsyssel: Broder Brorson i Dronninglund 1749-1775, Oluf Nic. Brorson i Understed-Karup 1759-1766 og Hans Adolf Brorson i Ø. Brønderslev-Hallund 1769-1805. Der var vækkelse i Ålborg i biskop Brorsons tid.

  • Otto Lindam, f. 1720, der 1768 blev Birkedommer ved Børglum Kloster Birk og boede i Vrensted som en velhavende Mand

2. Niels Sørensen, født 1686, døbt 31.3.1686, død 1762, begravet 5.4.1762 i Sæby - se nedenfor

3. +Otte Sørensen,  døbt 10.7.1689, Sæby, begravet 21.11.1690 1690, Sæby.

4. Otto Sørensen,  f. 12.4.1693, Sæby, Hjørring,   død 7.6. 1709, Soner, Norge  Otto Sørensen druknede ved Soner i Norge, hvor Broderen Niels Sørensen opsatte en stor Egetræs-Mindetavle, hvis Indskrift kan læses i »Personalh. Tidsskrift 5. IV. 246.

5. Søren Sørensen, døbt 11.10. 1695, Købmand i Sæby, død 29.3. 1741, Sæby. Købmand i Sæby, tog sit Borgerskab 1721 og var da Farversvend hos sin Svoger Niels Lindam. Han var nogenlunde velstillet og var 1735 ejer af byens eneste fartøj, en ret stor galiot, d.v.s. et sejlskib af hollandsk oprindelse, men almindelig udbredt i Nordeuropa og Skandinavien, dels som fragtskib, dels mere specielt til hvalfangst i det nordlige Ishav. Galioter forekom med to eller tre master med gaffelsejl, råsejl og stagsejl og havde et karakteristisk langt bovspryd. Skroget var fyldigt og havde agterspejl med vinduer. Galioter forekom mest udbredt i 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet.
Gift 1723 med Birgitte Kirstine Jensdatter Stenfeldt f. i Albæk Præstegård, døbt 11. el. 12. Okt. 1695, død 14. April 1767 på Lerbæk i Elling Sogn , Gravsten i Sæby Kirke.  Hun var Datter af Pastor Jens Hansen Stenfeldt og Marie Lauridsdatter Boye. 8 Børn. Heraf kendes kun:

  • Karen Sørensdatter Severin. Født: 1732. Døbt: 14.5.1732, Sæby. Gift 11.6.1756 i Børglum med sin fætter Frederik Wirenfeldt (se nedenfor) . Død: 25.1.1799, Randers i en alder af 67 år.

6. +Birgitte Sørensdatter døbt 25.11. 1696, Sæby, Hjørring, begravet 16.2. 1698, Sæby.

7. Birgitte Sørensdatter, døbt 27.12.1698, Sæby, Hjørring, begravet 7.2. 1754, Sæby. Gift 1. gang med  købmand Peder Nielsen Kragelund (f. o. 1675, død 1729, begr. 24. Okt. 1729 i Saeby Kirke). I første ægteskab havde hun Datteren                      

  • Barbara Pedersdatter Kragelund, døbt Sæby 19. 8. 1729, død i Sæby 5. 1. 1762.

   Birgitte var gift 2. gang 31. Jan. 1731 med Købmand Claus Ditmar Pedersen (Hoist) af Knivholt (1724), f. o. 1695, d. 5. April 1747, begr. i Kirken. I sidste ægteskab havde hun Sønnen, Købmand i Sæby Peder Kragelund Clausen, der ikke vilde betale for at få hende begravet i Kirken, hvad han dog kom til efter Stiftøvrighedens Resolution med mindst l Rdl. 
    •  Peder Kragelund Clausen (f. 1735) død på Lerbæk 1781, 46 Aar gl. og ejer i Hirsholmene efter Faderens Død 1747.

           
8. Oluf Sørensen,  døbt 13.10. 1700, Sæby. Skibsfører 1717. Kaldte sig Rolf Sibrand

9. Jacob Severin Sørensen [Jacob Merchant Sørensen Severin] (1691-1753) var storkøbmand i København og ejer af Dronninglund og Dronninggård i Vendsyssel. Jacob Severin blev født den 27. oktober 1691. Jacob gik i skole til han var 15 år. I en tidlig alder kom han til penge ved at gifte sig med den 40 år ældre Maren Nielsdatter, enke efter den islandske købmand Segud Langwagen og kom til at eje dennes forretning, der drev storhandel på Island og Finmarken  og senere hvalfangst ved Spitsbergen. Han blev godsejer da han ud over Island tilbød at at overtage handel og besejling af Grønland, da Hans Egedes Bergenskompagni blev opløst, og kongen ikke ønskede at varetage handelen mere. Han havde i nogle år handelsmonopol på Grønland, hvor han anlagde flere kolonier, bl.a. Jakobshavn, der nok har navn efter ham. Engang sendte han ”skikkelige bønderkarle” fra Hals og Dronninglund sogne op til Grønland, hvor de ved giftermål med grønlænderinder skulle skabe en ny og bedre race. Dette var bedre, mente han, end at overlade raceblandingen til ”de liderlige Holmens matroser”, som før opsendtes til grønlændernes forargelse.

Han blev en af Københavns 32 borgerrepræsentanter og formand for disse. Han omtales i Biografisk Leksikon.
Se mere på:  
http://da.wikipedia.org/wiki/Jacob_Severin og på http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Jacob_Severin

Severin giftede sig anden gang i 1735 med Birgitte Sophie Nygaard af Resen (1704-1739). Datter af  Sognepræst i Resen (gra 1701) Peter Nielsen Nyegaard og Gjertrud Lisbeth Jersin. Om dem skriver Wiberg i sin præstehistorie:"Født i  Kbh. c. 1666; Far Skomgr.; Skibspræst til Ostindien ca. 1694, 1. gang gift med NN , Gouverneurens Dtr., som døde paa Hjemreisen; u. B.; 2. gang gift 27/7 01 med Gjertrud Lisbeth Jacobsdtr. Jersin af Kallundborg (hendes far blev Biskop i Stavanger), f. i Norge 10/11 80, † 8/8 16; 10 B., hvoraf 2 S., 6 D.; [† 16/7 1719; „en yndig og kjærlig Mand, hvis Omgang ikke gav tilkjende, at han havde været under Linien; hans anden Hustru ligesaa yndig og kjærlig“]. 2 Børn:


I 1742 fik han kongelig bevilling til at indgå ægteskab med Maren Dalager (f. 24.12.1719 i Rødby, død 7.3.1753 på Dronninglund), der var hans næstsøskendebarn. Hun var datter af toldbetjent og visitør på Dragsminde ved Rødby, senere strandrider i Gåbense Jens Laursen (ca. 1670–1742) og Anna Goe (1688–1769), der var datter af hans faster Kirsten Nielsdatter (f. 1656) - se ovenfor. Han skulle  betale 33 rigsdaler til Sæby Hospital før ægteskabstilladelsen.

 

           

Billeder af Dronninglund Slot, det tidligere Hundslund Kloster

 

Han boede på Dronninglund Slot til sin død den 23. marts 1753. Ved hans død opgjordes hans formue til 9000 rigsdaler. Severin ligger begravet i Dronninglund Kirke. Omkring 1744 tog han initiativ til Hedekroen ved Hjallerup. Fæsteren her skulle hvert år afholde et marked. Det er i dag det store Hjallerup Marked. Poul Egede beskrev ham som en ejegod mand og hans kæreste ven.                                                    


Hans børn af tredje ægteskab med Maren Dalager:

  • Birgitte Sophie Sewerin døbt 24.6.1742, død 10.4.1757
  • Maren Sewerin døbt 25.3.1744, død 1809 på herregården Eskær, Mosbjerg sogn. begravet 7.6.1809. Enke efter amtsforvalter Chr. F. Rosen [eller Roosen] (f. 1721, begravet 2.2.1777), ingen børn. Gift anden gang 8.5.1778 m. kancelliråd Kristen [Christen] Broerholt, Født1743 Hejselt, Torslev Sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt, ejer af Eskær og Villerup. Begravet 2,11,1802 ‎(Alder 59) Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring Amt. 4 børn:

   • Anna Kristiane Broerholt f. 26.8.1778 i Mosbjerg
   • Marie Severine Laurentia Broerholt hjd. 21.4.1780 i Mosbjerg
   • Johanne Nikoline Davidine Broerholt hjd. 19.3.1781 i Mosbjerg
   • Birgitte Sofie Charlotte Broerholt hjd. 12.5.1785 i Mosbjerg

                   

    Billeder af  Eskær gods beliggende umiddelbart nord for landsbyen Mosbjerg, Mosbjerg Sogn i Hjørring Kommune, Vendsyssel. Bygningerne er fra 1844 hvor det tidligere hus blev nedrevet for at give plads til det nye der har tre fløje, en hovedfløj og to sidefløje
  • Anna Catharina Sewerin døbt 24.9.1745, begravet 30. april 1807 Vor Frue Sogn, Ålborg. Viet 20. Maj 1772 i Budolfi sogn, Aalborg til Henric Torp  søn af Peder Sørensen Torp og Øllegaard Alexandersdatter Grønvold. Efter hans død boede Anna Cathrine hos sin datter og svigersøn Peder Weile på Algade i Ålborg.

   • Øllegaard Henriksdatter Torp, f. 1773 i Ålborg. død 2.1.1849. G.m. Peder Weile, f. 1735-1801. 2 børn:
     
     • Marie Jacobine Severine Weile, f. 1794 
     • Peder Pedersøn Weile, døbt 30.9.1796 Budolfi sogn, Ålborg, død 20.9.1866 Vor Frue sogn, Ålborg. Vinhandler. Østerå Gaden, No 460. G.m. Kirstine Schmidt, f. 1793. 5 børn: 
       • Petrea Jensine Weile, f. 1827 
       • Jacob Severin Roesen Weile, f. 1829
       • Jens Weile, f. 1830
       • Dorthea Marieline Weile. f. 1832
       • Petter Øllgaard Weile, f. 1833

  • Søren Nielsen Sewerin døbt 2.5.1751, begravet 20.12.1751
  • Frederikke Louise [Fredriche  Lovise] Sewerin  f. 1753 i Dronninglund . G.m. Overkrigskommissær Seyer Christensen Kock.
   Han var Kontorchef i Admiralitetskollegiet og 1806-09 ejer af ejendommen Stormgade 16 og Vester Voldgade 91, København. Derefter Ny Vestergade 13. Et barn:

   • Christine Catharine Kock døbt 24.10.1773 i Østerå, Hals, død 20 dec. 1831 Vor Frelsers Sogn, København. G. 4 nov. 1795 i Holmens Kirke m. Christian Kemp, dbt. 14 sep. 1770, St. Nicolai, København, d. 8 apr. 1813, Holmens, København. 5 børn:

11. Niels Sørensen [Wirenfeldt] til Lerbæk, født 1686, døbt 31.3.1686, student 1708, død 1762, begravet 5.4.1762 i Sæby.  Han  var købmand i Sæby, kancelliråd, tolder og landfoged på Læsø og fra 1740 ejer af herregården Lerbæk i Elling sogn og Skårupgård mellem Frederikshavn og Sindal (Tolne sogn). Niels Sørensen Wirenfeldt var først forvalter, senere tolder og landfoged på Læsø, men blev afskediget 5.3.1744 fordi han opholdt sig på sin gård Lerbæk i  Vendsyssel. Skønt han i 1742 fik pålæg om at vende tilbage, blev han dog borte. Han protesterede forgæves mod afskedigelsen.
Niels Sørensen Wiirnfeld købte i 1740 Lerbæk og Skårupgård på auktion. Han, som døde i 1762, overdrog den i 1760 med tiender og gods, samt Skårupgård til sin søn Frederik Wiirnfeld, som døde i 1769, hvorefter begge gårde ved auktion i 1770 blev købt af hans broder Jakob Severin Wiirnfeld. Han afstod dem i 1773 til sin moder, fru Ide Marie Gesmell. Hun døde samme år og gårdene blev solgt i 1774 til Jørgen Bragård. Denne fik 29.7. 1774 oprejsning på en kommisssionsdom af 13.5. 1773 i en sag mellem Frederik Wiirnfeld og kammeradvokaten angående forstranden og forkøbsretten til Lerbæks grunde (Jy.Reg.41.312, nr.198).

Lerbæk var en avlsgård fra 1400-tallet. Hovedbygningen, som er af egebindingsværk fra 1600-tallet med små tagskægknægte og et i begyndelsen af 1800-tallet forhøjet midterparti. Lerbæk havde bøndergods i Sortkjær, Bratten, Klitten, Bundervadet, Holmene, Napstjært, Lomanshauge, Heden og Skoven.

 

 

        

Billeder fra herregåren Lerbæk i Elling sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

 


Gift i Sæby 2.2.1714 med Ide Marie Hermansdatter Gesmell. f. 1688, død 15.12. 1773 hos sin søn konsumptionsforpagter Nikolaj Severin Wiirnfeld i Sæby).

De fik 17 børn, heraf 10 efterlevende, som alle antog navnet Wiirnfeld eller Wiernfeld [skrives også Würnfeldt, men det er sikkert en skrivefejl], uden at det vides hvorfra navnet stammer. Jeg kender kun de nedennævnte (markeret med gult).

 1. +Søren Wiirnfeld, døbt 1714, begravet 12.1.1716
 2. Søren [Müller] Wiirnfeld, hjemmedøbt på fødselsdagen 16.2.1716, begravet 20.10.1790. 1763-1787 By- og herredsskriver i Thisted. Var landfoged på Læsø 1750 og 1758, hvor han i 1756 havde en strid med birkedommer Samuel Gottfried Meyer og klagede over uberettiget opsigelse. Købmand i Randers. Boede ved sin død hos sin datter og svigersøn justitsråd Emanuel Blom.

Gift 11.12.1753 i Ålborg Vor Frue kirke m. Kristiane Isaksdatter Goe (døbt 2.8.1724 i Æbeltoft, død 29.12.1780, begravet 6.1.1781 i Thisted), datter af farver og købmand i Æbeltoft Isak Hansen Goe (f. 1681, begr. 4.6.1773 Ålborg) og hustru Anne Marie (begr. 14.10.1757 Æbeltoft). Søren W. og Kristiane Goe var beslægtede, idet hun var datter af Isak Hansen Goe, som muligvis (?) var søn af den Hans Mikkelsen Goe ( f. 1650 i Sæby, død før 169, forpagter på Hagsholm, Palstrup og Sødringholm, Gærum) som var gift med Kirsten Nielsdatter. Kristiane er barnebarn af  Kirsten Nielsdatter, og Søren er sønnesøn af Søren Nielsen, som er bror til Kirsten Nielsdatter - altså: Sørens farfar er bror til Kristianes farmor.(se ovenfor).

     Aalborg Bispearkiv. Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer. 486 no 216: "Søren Wiirnfeld Landfoget paa Vort Land Læsø, og Christiana Goe maa udi ægteskab
     sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Lige leed beslegtede. Christiansborg 21 septembr. 1753. Til Sæbye Hospital 10 Rdr."
     
http://kkermit.dis-danmark.dk/Bispearkiver/bispearkiv-Aalborg.htm

Kristiane Goe døde 29.12. 1780, begravet 6.1.1781. Der var intet ordinært skifte. 19.1. 1781 fik Søren W. kgl. bevilling på uskiftet bo og at skifte med samfrænder. 3 børn:

 1. +Niels Wiirnfeld,  hjd. 21.6.1755 Byrum, Læsø. Død som lille.

 2. Niels Severin Wiirnfeld døbt 10. søndag efter Trinitatis 1756 Byrum, Læsø, død 1774, begravet 13.10.1774 i Thisted
 3. Ide Marie Wiirnfeld (f. 1760, døbt 26.4.1760 død 10.12. 1812 i Holstebro). Gift 9.8.1793 med Mogens Rasmussen Stilling (f. ca. 1772, død 4.9.1853, 81 år gl.).  Bagermester i Holstebro. Mogens Rasmussen Stilling  blev senere gift med Ane Kirstine Hilligsøe (eller Helligsøe). Ide Marie og Mogens R. Stilling fik 3 børn:

    • Peder Ditmer Stilling f. 1797
    • Henrik Nikolaj Stilling f. 1799
    • Anne Marie Stilling f. 1798
 4. Anne Marie Elisabeth Wiirnfeld, f. 1757 i Byrum, Læsø, død 28.5.1795 i Randers. Bevilling til stuebryllup, gift 21.5.1785 i Thisted med justitsråd Emanuel Blom (født 20. maj 1747 i Holmsbo – 17. februar 1826 i Viborg), generaladjudant, kaptajn, amtsforvalter, 1803 amtmand i Hjørring, 1813 Stiftamtmand i Viborg. 31.7.1815 ridder af Dannebrog. Død 1826.

  Børn i Bloms 1. ægteskab med Anne Marie Elisabeth Wiirnfeld:

    1. Jan Gustav Blom, f. 27.2.1785                   
    2. Engel Sofie Undall Blom
    3. Peter Blom, døbt 7.8.1791
    4. Hans Jørgen Blom. 16.10.1792
    5. Christian Blom, død 16.4.1794 (0 år)

           
  Emanuel Blom var gift 2. gang. med Christiane Charlotte v.  Arenstorff.  Børn af dette ægteskab:

     1. Frederikke Albertine Blom, f. 15.6.1799
     2. Agnete Marie Elisabeth Blom f.10.2.1801
     3. Christian Herman Blom, hjemmedøbt  4.8.1802
     4. Jahna Gustava Blom, hjemmedøbt  1.7.1803
     5. Ide Karina Blom, f.3.7.1805
     6. Øllegård Rottsteen Blom, hjemmedøbt  21.9.1806
     7. Emanuele Charlotte Blom, f. 18.8.1080
     8. Marcine Gerhardine Blom, hjemmedøbt  8.12.1809, begravet 28.12.1809
     9. Marcine Gerhardine Blom, hjemmedøbt 22.2.1811
     10. Christian Frederik Blom, hjemmedøbt 14.4.1813

 

3. +Et barn, død 2.12. 171

4. +to børn, døde 4.7.1718

5. Johan Chistian Wiirnfeld, døbt 8.3.1720, død 1762. Konsumptionsforpagter i Sæby.

6. Herman Otto Wiirnfeld,døbt 21.3.1721, begravet 7.12. 1771 i Sæby. Konsumptionsforpagter i Sæby med ret til brændevinsbrænding. G.m. Ide Sophie v. Unger (1709-25.1. 1776).

7. Frederik Wiirnfeld, født 11.6. 1722, døbt 16.6.1722, død 27.8. 1769, begravet 5.9.1769. Havde en tid en handelsforretning i Sæby. Forpagter på Knudseje (1760) og blev efter faderens død 1762 ejer af Lerbæk og Skårupgård, samtidig havde han Dronninglund i forpagtning.

Han bekostede i 1766 en ny prædikestol til Elling kirke. I Elling kirkes kor er opsat to epitafier, gravmæler, over henholdsvis sin søster Catharina  Maria [Katrine Marie] Ferslew, f. Wiirnfeldt,(1731-1762) (g.m. Fedder Chr. Høyer Ferslev) og Frederik Wiirnfeldt, som er 1,5 m højt og 0,9 m bredt. Det bærer indskriften:
 

 

Stå her du sten til kirken falder, og til dens mure brydes ned! Fortæl hver slægt!" Fortæl hver alder,
Hr. Wiirnfelds oprigtighed!

 

Siig at han elskte Gud, hans næste, hans slægt, den arme, dette sted! Ja sliig at denne kirkes bedster, var just hans sidste øyemed!

 

Siig at du ey just kierken pryder

Og derfor her alleene ståer!

Men siig, at Du befaler, byder

At hver mand i hans fodspor gåer!

LYKKE, FORSTAND, NAADE,

Alle trende samlede, retskaffent brugte, aldrig tabte,

GJORDTE

DEN VELÆDLE

HR. FRIDERIC WÜRNFELD

Til Leerbech og Schaarupgaard

LYKKELIG, ÆRVÆRDIG, SALIG

Fra hans fødsels dag den 11te Juny 1722

Til hans døds dag den 27de Augusti 1769.

LYKKEN

Vægrede ham intet : den undte : den gav : den uddeelede til ham rigelig af sit gode

Anseelige forældre : brave søskende : en tienlig ægtefælle :

10 elskværdige børn . en fornemme slægt :

Oprigtige venner : et fromt hjerte : et velsignet helbred :

Timelig formue : velsignelse af hans arbeyde:

Derfor var han lykkelig.
FORSTANDEN

GJORDTE ham værdig til lykken og dens gaver : dem han brugte og aldrig misbrugte

derfor var han ærværdig.

NÅDEN

gav lykken sin glands : forstanden sit lys : Han var som solen : disse som månen

Nåden værdigede ham den ære at være Guds ven, hvor vilie han gjorde :

Jesu efterfølgere, hvis kors han bar : himlens borger, hvis glæde han n yder :

derfor var og blev vor lykkelige salig, vor ærværdige ærefuld

I tid : I død : I evighed

Kort:

LYKKE, FORSTAND, NÅDE,

gjorde ham æret og elsket i livet, velsignet, takket og savnet i døden,

slægtninger, venner, fattige, ja enhver redelig sørger og spørger med veemodighed

Hvor er vor? Hvor blev vor? vor?

FRIDERIC WÜRNFELD.

Asken svarer af sin æske : støvet af sin muld : siælen af sin herlighed :

I fåe mig igjen, hvis I leve mit liv og døe min død :

DER ER

DEN RETFÆRDIGES DØD

Håb derom kan, skal og bør lindre Eders bitre bedrøvelse.


-----oooooOOOOOooooo-----


 

G.m. sin kusineKaren Sørensdatter Severin, f. 14.5.1732 i Sæby, datter af købmand Søren Sørensen (se ovenfor). Død: 25.1.1799, Randers i en alder af 67 år.

 De havde 10 børn, alle med mærkelige navne:


 

   • Eufemia Idea Wiirnfeld, 1757-1835, Børglumkloster, Danmark, døbt 18.9.1757, Børglum, død: 1835, Bjerregrav Prestegård, Danmark.
    Gift 14.10.1779 i Sæby 
     m. Peder Lauridsen Spliid. Da Euphemia var datter af Peter Spliids kusine Karen Sørensdatter, og de var beslægtede i 3. og 3. led skulle de have ægteskabsbevilling. Peder Spliid  var f. 1.2.1737 i Ålbæk præstegård. død 1795, begr. 4.8.1795, 58 år gl.)


         Han var søn af Præsten i Albæk sogn, Hjørring amt, Laurids Biørn Christensen Spliid (født: 6.9.1695, Vrejlev, Børglum herred   (1695-1769) og hustru Anne Cathrine
         Jensdatter Steenfeldt (f. 16977, død: 25.3.1769, Albæk-Voer i en alder af 73 år) og var et ud af 7 børn: Christen Spliid (1731), Jens Spliid (1732), Maria Spliid (1734),
         Hans Lorentz Spliid (1735), Peder Spliid (1737), Niels Spliid (1738) og Jørgen Spliid (1741). Bedsteforældrene var sognepræst i Vrejlev Christen Pedersen Spliid og Anna
         Cathrine Lauridsdatter Bjørn (f. 1681 i Jerslev, Børglum herred, d. 20.12.1732), datter af Laurits Jensen Bjørn Ursin og Anna Pedersdatter Hemmet.

    Peter L. Spliid var købmand i Randers. Han var 1. gang gift (1762) med Elisabeth Hansdatter (1737-1779), med hvem han havde sønnen

           * Jan Steenfeldt Spliid (f. 1768), Bødkermester i Randers.

    Efter mandens død boede Eufemia som enke i Randers, hvor hun levede af håndarbejde. Boede ved folketællingen i 1834 hos sin datter Elsebeth og svigersøn Christian Ludvig Sinding i Bjerregrav Præstegård. Død 25.5.1835 i Bjerregrav. 5 børn:
   • Elsebeth [Elisabeth] Spliid, 1780-1862. Født i Randers, g.31.10.1806 m. præst Christian Ludvig Sinding, f. 14.7.1777, død 1838 i Bjerregrav.Børn:

      • Christian Ludvig Sinding, f. 1809 el. 10, d. Hillerød 10.3. 1837

      • Peter Sinding, f. Viborg 1815, død Slagelse 30.3. 1854.

      • Hans Christian Sinding, f. Kousted 1816

   • Anna Cathrine Reenfeldt Spliid, f.1783. Gift 1806 med Niels Fuglsang Munck (1781 - 1836).
   • Karen Marie Spliid, f. 1786
   • Laurits Bjørn Spliid, f. 1786
   • Frederik Wiirnfeld Spliid, f. 1. eller 2.9.1781 i Randers. Kom i skolen 1793 og fik efter faderens død stipendier. Dimitteret 1802 og fik karakteren Haud illaudabilis (haud) – (ikke urosværdig). Cand.phil., lærer i Skagen, død 16.10.1847. G.1. gang 3.12.1809 med Birgitte Marie Hvidtfeldt (f. 1780 i Fladstrand, d. 26.12.1818).
    3 børn:

      • Laurits Holmblad Spliid, hjemmedøbt 31.12.1810 i Fladstrand

      • Peder Spliid, f. 24.10.1813

      • Jakobine  Rasmine Henriette Spliid, f. 20.11.1815.

                     Frederik gift 2. gang 2.12.1819 med Inger Helene Bech (f. 1798-22.4.1868), datter af Thomas Bech i Sæby og Marie Sophie Homan. 4 børn: 

      • Birgitte Marie Spliid, f. 1820
      • Julius Spliid,  f. 18.2.1823
      • Euphemia Thomasine Sophie Spliid, f. 5.5.1826. G.m. lærer Henrich Snabe Christensen i Skagen (f. 5.1.1822)
      • Laura Petrine Spliid (f.21.2.1836,10.3.1902). G.m. boghandler Anthon Elliot Hjuler (f. i Randers 8.6.1835, død 31.3.1864), søn af tømrermester Jens Peter Hjuler og Ane Marie Borup. Han har udgivet bogen "Elliot Hjuler: Stamtavle over Slægten Spliid", som kan lånes gennem bibliotekerne.

 • Facunda Severine Wiirnfeld, f. 1758, kom i huset hos sin slægtning provst Peter Matthias Gesmell Schierup i Elling (ses i Folketælling 1787 for Elling sogn).
  Gift 24.10.1794 m. Frederik Carl Schmitto, præst 1786-1833 i Store Magleby.

  I Store Magleby talte man en slags selvgjort hollandsk-plattysk sprog, og i 1788 udgav Schmitto »Ordnung des Heils dörch den Catechismum Lutheri in erem Tosamenhang geföhret; torn Gebruck der dütschen Gemene to Holländerdörp op Amack«, og i den anledning mente provst Schönheyder i en skrivelse til biskoppen, at dette sprog »i hvilket menigheden, som jeg håber til opbyggelse, hører hr. Schmitto prædike, også må være antagelig i ungdommens undervisning.... Provsten ytrede også ønske om, at forklaringerne i den hollandske katekismus blev de samme som dem, der lærtes på dansk, da en del af den hollandske ungdom ikke forstod, hvad de lærte udenad på deres sprog, men skulle have det tydet på dansk. Først i 1811 blev det hollandsk-plattyske sprog afskaffet som kirkesprog, for man havde indset, at det ikke mere var muligt at finde skolelærere, der var i stand til at undervise på dette specielle sprog. Han giftede sig 2. gang med Anne Cathrine (f. Anne Louise Schmidt f. 1821.

   • Christian Frederik Schmitto, født 17 sep 1803 i Store Magleby; gift 1. gang 19 nov 1826 med Sigrith [Sigrid] Louise Holte (1806-1833) De havde mindst 2 børn:
     • Clara Juliette EricaSchmitto, døbt 7.4. 1846 København,
     • Frederikke Luise Schmitto, døbt 9.11.1837 Kobenhavn,
   • Louise Juliane Schmitto (f. 1806), ugift i 1839. [fraskilt], g. 5.11.1884 Sct. Hans sogn, Odense med ungkarl, sergeant Carl Louis Alexander Husen, 1856-1926, boede paa Overgade no 25, Odense.


8. +Birgitte Ottonia Wiernfeld, døbt 30.3.1725, begravet før 1728 ??? Død som lille.

9. +Pitter Nikolaj Wiernfeld, døbt 7.10.1726, Død som lille.

10. Birgitte Ottonia Wiernfeld, født Byrum, Læsø, døbt november 1728. Død 22.12.1819. G.m. sognepræst Søren Ancher Munch, Børglum. Den 2.12. 1779 fik han og hans hustru kgl. bevilling på "uskiftet bo og at skifte med samfrænder", da de myndige sønner og svigersønner dermed er tilfredse. (Jy.Reg.42.382, nr. 45).

Efter mandens død i 1787 boede Birgitte Ottonia Wiirnfeldt  i Kornum, hvor hun havde sit nådsensår hos efterfølgeren i embedet Klavs Vilhelm Claudi (35 år) sammen med sin datter Jakobine Severine (21 år) og sin steddatters, Signe Maries barn, Leopoldine  Charlotte  Winther (født 27.4. 1780, død 17.5.1856 i Kalundborg) samt brordatter Anna Lucie Wiirnfeldt, [Anne Lucie Thomine Eriche Wirenfeldt. Hendes navn forkortes undertiden til Antomine Wirenfeldt, datter af Jakob Severin Wirenfeldt (1723-1808)f. 1768 (19 år), der anføres som husjomfru (Folketælling 1787).

Birgitte Ottonia Wiirnfeldt døde 22.12.1819 i Tornby, Kærgaard i en alder af 91 år. Birgitte Ottonia Wiirnfeldt var datter af Niels Sørensen [
Wirenfeldt], 1686-1762, og hustru Ida Marie Gesmell (1688-1773).

11. +Nikolaj Wiernfeld, døbt 11.4. 1730, begravet 15.7. 1730. Død som lille.

12. Cathrine Maria Wiirnfeld, f. 24.10.1734, død Fladstrand 19.11.1762. Gift på Lerbæk 22.09.1762 m. Fedder Chr. Høyer Ferslev (1721-1793), tolder og konsumptionsforpagter i Fladstrand. Han var søn af  Christopher Hansen Ferslev f. Sæby 1679, død Skagen 23.12.1746. 1704 tolder samt by- og rådstueskriver i Skagen,og Margrethe Feddersdatter Høyer (f. Skagen 28.06.1692, død Skagen 24.09.1727, datter af borgmester i Skagen Fedder Hansen Høyer).
Fedder Chr. Høyer Ferslev var en hyppig gæst på Lerbæk , hvor han mødte datteren Cathrine Maria Wiirnfeld; hun døde 8 dage efter at hun havde født et dødfødt barn, der blev begravet 1762 på Elling kirkegård. . Der findes et epitafium over hende og Fedder C. H. Ferslev i Elling kirke, bekostet af  Cathrines broder Frederik Wiirnfeld. Om Ferslev'erne har Anna Levin skrevet en bog "Ferslevslægten fra Skagen". se :
http://www.sm1.dk/schmidt/fam57898.htm

13. Nikolaj Severin Wiernfeld, døbt 19.5.1735 i Sæby, begravet 13. maj 1789 ‎(Alder 54).‎ Var i 1773 Konsumptionsforpagter i Sæby og havde sin mor Ide Marie Wiirnfeld i huset, hvor hun døde 15.12. 1773). Han var indtil 1777 ugift.
Forpagter på  Bannerslund, Elling sogn. Viet 26.6.1777 (af deres slægtning pastor Peder Mathias Gesmell Schierup  fra Elling) i Asdal sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring amt. m. Becha [Rebekka ] Christiane Speitzer, (1743-1811), født 26 oktober 1743 på Aggersborggaard, datter af godsejer på Aggersborggård, Christen Madsen Speitzer (29.7.1710-2.5.1767) og Anna Margrethe Lund, Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt. 
Hun var gift 1. gang 20.6.1770 i Aggersborg med Christian Nielsen Rømer (c. 1740-1773). De arvede 3000 Rdlr. 3 døtre i dette første ægteskab:

   1. Abelone Christiansdatter Rømer, f.1772, død efter 1887

   2. Anne Margrete Christiansdatter Rømer f. 16 .6.1771, Horne, Hjørring Amt, død 1.6.1852 i Øslev, Kettrup, Thisted Amt.Gift m. Niels Steffensen Holm i Gøttrup, daglejer og fæster hos præsten i Gøttrup. Deres 5 børn:

      • Marie Severine Nielsdatter Holm, f. 1797 i Klim Sogn

      • Christian Rømer Nielsen Holm, f. 1799, Gøttrup

      • Nicolai Nielsen Holm, f. 11.1.1801 i Gøttrup

      • Maren Kirstine Nielsdatter Holm, f.1.12.1807 i Gøttrup

      • Anna Christiane Nielsdatter Holm, f. 14.12.1810 i Gøttrup

   3. Marie Christiansdatter Rømer (død efter 1796, er ikke med i faderens skifte 1773). 

I  folketælling for Elling sogn i 1887 Banneslund Husstand nævnes:

 • 7087/103 Nicolay Severin Wiirnfeld, Alder: 53 Erhverv: Forpagter Civilstand: gift Ægteskab nr: 1
 •  /7087/104 Beche Christiane Speitzer Alder: 46 Erhverv: Civilstand: gift Ægteskab nr: 2 : Indtasters kommentarer: Ifølge IGI viet 1778 i Asdal: Nicolai Severin Wirenfeldt og Becha Christiane Romer. Hun tidligere gift 20.jun.1770 i Aggersborg: Christian Rommer og Becha Christiana Speitzer. Kilden ligeledes IGI.
 • /7087/105 Appollone Rømmer Alder: 15 Erhverv: Civilstand: ugift
 • /7087/106 Karen Würnfeld Alder: 56 Erhverv: Proprietair Enke, logerende Civilstand: gift Ægteskab nr: 1 [hans svigerinde Karen Sørensdatter Severin, f. 14.5.1732 i Sæby, datter af købmand Søren Sørensen. Død: 25.1.1799, Randers i en alder af 67 år. Enke efter Nikolaj W.'s bror Frederik Wiirnfeld, (1722-1769), ejer af Lerbæk og Skårupgård - se ovenfor].   http://www.jens-ejgild.dk/taelling/elling1787.txt
 • I Nikolaj Severin Wiirnfeld's ægteskab med Becha var der tilsyneladende ingen børn. 10.9. 1779 oprettede de testamente til fordel for hendes børn af 1. ægteskab. I 1780 arvede han med hende 7294 Rdlr. Hendes ugifte datter Abelone og hans svigerinde proprietærenke Karen W. boede hos dem ved folketællingen i 1787. Efter hans død boede Becha hos sin datter Anne Margrete og hendes mand Niels Steffensen Holm i Gøttrup. Begravet 16.6. 1811 ‎(Alder 67)‎ i Gøttrup sogn, Vester Han herred, Thisted amt.

  12. Jakob Severin Wirenfeldt (døbt 25.8.1723 – begravet 3.6.1808 i Mosbjerg). Forpagter på Skårupgård, overtog Lerbæk efter broderen Frederik Wiirnfelds død 1769. Han afstod i 1773 Lerbæk til sin mor Ide Marie Gesmell, efter hvis død gården købtes af Jørgen Braegaard, forpagter på Boller. Husmand i Elling.

  Gift med Mette Thomasdatter Todberg (f. 1734 i Ø. Lisbjerg, Randers, døbt 26.11.1734 i Hjortshøj kirke, begravet 27.6.1809 i Mosbjerg). Datter af Thomas Pedersøn Todberg (o. 1687-4.3.1736, præst i Hjortshøj, Elev og Egå) og Anna Lucie Behr [eller Bähr] (f. o. 1700 i Hamborg, datter af Andreas Nicolai Bæhr og Anne Bæhr (født Thobüren) d. 1758 i Elling præstegård). 
       
       Mettes forældre havde 7 børn: 1) Thomas [Behr] Todbjerg, kapellan i Elling og Tolne 2) Andreas Todbjerg i Århus 3) Frederik Todbjerg i Norge 4) Marianne Todbjerg g.m. Christian 
       Ostenfeldt [i Sæby] 5) Nille Marie Todbjerg g.m. Ude Udsen, []forvalter] på Overgård [i Udbyneder sogn] 6) Anne Svends Todbjerg g.m. Frands [Testrup Michael Nielsen] Mygind, præst i
       Råbjerg 7) Mette Todbjerg g.m. Jacob irenfeldt [på Skårupgård i Tolne sogn].

  Jakob Severin Munk og hans hustru boede ved folketællingen for Elling sogn i 1887 i Schoven i Elling. (se P.M. Rørsig: skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel I-II, 1953). I samme folketælling nævnes brorsønnen Nikolaj Severin Wiernfeld, der var forpagter på Bannerslund (se ovenfor).
  http://www.jens-ejgild.dk/taelling/elling1787.txt

  Boede ved deres død i 1808 hos datteren Ide Marie og svigersøn Niels Kalmer i degneboligen i Mosbjerg.

  Mette Todberg sad i uskiftet bo. Ved skiftet efter hende 19.12.1810 arver hendes 5 børn tilsammen 616 Rdl. Af hans børn kender jeg følgende 10:  Ågårdsholm som gården så ud i 1840. Ukendt maler. Oliemaling på pap. 47x32 cm. Det synes, som om der er en signatur, et sort ”S” nederst i højre hjørne. Uden datering, men på bagsiden af billedet er skrevet ”Aagaardsholm 1840” Gården fra syd over gårdspladsen, med storkerede på en af stuehusets skorstene.

  På Ågårdsholm tjente omkr. 1800 Birgitte Andersdatter (ca.1782-1852), og hende gjorde Niels Severin gravid i 1803.  Men det ser ud til, at Niels Severin måske har villet sørge godt for hende, idet han nok har medvirket til hurtigt at fremskaffe en mand til hende, - Christen Henrichsen (1778-1842). De bliver gift 22.2. 1804, altså kun ca. fire måneder før Niels Christensen (Wirenfeldt) bliver født d. 15.6. 1804 , død 28.8. 1859. En historie på Facebook om, at præsten hjalp eller opfordrede Niels til brugen af Wirenfeldt er ikke usandsynlig, da han f.eks ved konfirmationen i 1820 stadig kun hedder Niels Christensen, mens han hedder Virenfeldt ved brylluppet i 1829 med Zidsel Kirstine Nielsdatter (f. 1.12. 1811 – død 6.12. 1876). De fik 10 børn, som alle har taget navnet til sig. (
  http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=19263.0).

  Niels Severin fik "vielsebrev af uvedkommende præst" 2.3.1787 og bevilling (Mou Kirkebog) til stuebryllup 14.5.1787 med Karen Vraa [Wraae] Mollerup (f. ca.1755 på Østergård [Høstemark ?] i Fjellerup, død 28.9. 1839 i Skive), datter af Hans Nielsen Mollerup, til Østergaard (1726 - d. 15.2.1768 på Østergård, Kalø) og Anne Margrethe Thøgersdatter Lassen (f. maj 1734 i Høstmark, Mou, død 9.8. 1763 i Fjellerup). Hun boede i 1768 hos sin morbror P. Thøgersen Lassen til Egense. Arvede da 348 Rdlr. 1767 tillagdes der hende en arv. Arvede i 1768 2882 Rdlr. og 180 Rdlr. Boede 1771 hos sin morbror på Høstemark, arvede da 1112 Rdlr.
  Den 5.1.1776 fik hun og hendes søster Kristiane Mollerup kgl. bevilling på at være rådige over renterne af en dem tilhørende arv, for hver især omkring 5000 Rdlr., dog under kurators tilsyn. Karen Mollerup boede som enke i Skive og levede af sine midler. En søn:

    Ellinggård     

  Niels Kalmer blev Degn
  i Mosbjerg 1790. Død 6.2. 1831. Ide Maries forældre døde i degneboligen i Mosbjerg 1808 og 1809.

  Sidst opdateret 28.11. 2014