Vogelius

Nliquam lravida rutrum

 

Praesent luctus, leo sit amet sodales convallis quam vehicula nisi consectetur diam eros elementum to suspendisse interdum volutpat sapien vel mattis. Quisque scelerisque ante eget felis mollis volutpat. Vestibulum ante ipsum primis inorci luctus et ultrices posuere cubilia curae.

Duis suscipit sodales porttitor

ERSCN SRNARE OAUCIBUS

Til forsiden

 

Slægten Vogelius - Steenstrup

 

Slægten Vogelius stammer fra Slægten Riber, der formentlig stammer fra Ribe. Navnet Vogelius kommer ind i slægten med Frants Michelsen Vogelius, der som det ofte var skik blandt den tids præster, tog navn efter sit fødesogn i dettes latiniserede form: Vogelius (af Ugilt), og hans navn bæres videre af sønnen, sognepræsten i Øsløs-Vesløs-Arup Michael Frantzen Vogelius. Men dennes søn igen Johannes Vogelius Steenstrup, der fik præsteembede i Sjørring-Torsted ved Thisted, arvede ikke sin faders, men derimod sin morfars efternavn. Derved kom navnet Steenstrup ind i slægten, thi moderen var datter af faderens forgænger i embedet, provst Niels Sørensen Steenstrup, der var af bondeslægt og havde taget navn efter sin fødeby, utvivlsomt et Stenstrup, der ligger i Rostrup sogn nord for Hobro.

 

Om Slægten Steenstrup: se http://www.steenstrup.biz/stambog-print.html

 

Mikkel Christensen Riber, f. 1610-19. feb. 1662 Taars. Præst i Ugilt og Taars,ved Hjørring, hvor han endte sine dage som herredsprovst. Han blev stamfader til Vogelius slægten. Han bar endnu efternavnet Riber, men han søn, der blev sognepræst i Åsted-Skærum tog, som det ofte var skik blandt den tids præster, navn efter sit fødesogn i dettes latiniserede form: Vogelius (af Ugilt). G. 26.6.1631 m. Kirsten Frantzdatter.

 

I 1658 klagede Mikkel Christensen Riber sig over, at han måtte skaffe penge, klæder, hestefoder, øl og mad til mange eksekver-ryttere, som svenskerne udsendte til skatteopkrævning. De forvoldte præsten stor bekostning, uro og skade. Videre beklagede han sig over, at en af ham udrustet rytter og hest ikke kom tilbage fra Bremen.

 

Erik Juel til Hundsbæk rejste 24/12 1654 på Børglum herreds ting tiltale mod præstegårdens tjenestepige, Mette Sørensdatter, der havde stukket karlen Jens Christensen Bak ihjel med et knivstik. Kvinden tilstod og bad kun om, at "hendis Legeme for Guds Skyld maatte blifue begrafuet udi Kierchegaarden". Hun dømtes til at miste livet ved et sværd.

 

En søn:

Frants Michelsen Vogelius, 19.8.1640 i Ugilt - 19.11.1702 i Aasted. Sognepræst i Åsted-Skærum, Horns herred, Aalborg stift, og døde i embedet den 19. november 1702, provst 1699. Han blev viet til Kirsten Madsdatter. der var født i Tværsted. De fik 1 datter og 1 søn. Dette navn bæres videre af sønnen, sognepræsten i Øsløs-Vesløs-Arup på den smalle landtange mellem Vendsyssel og Thy, men dennes søn igen, der fik præsteembede i Sjørring-Torsted ved Thisted, arvede ikke sin faders, men derimod sin morfars efternavn. Derved kom navnet Steenstrup ind i slægten, thi moderen var datter af faderens forgænger i embedet, provst Niels Sørensen Steenstrup, der var af bondeslægt og havde taget navn efter sin fødeby, utvivlsomt et Stenstrup, der ligger i Rostrup sogn nord for Hobro.

 

 

Michael Frantzen Vogelius, (f. sept. 1671 i Åsted, d. 1731), sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup, på den smalle landtange mellem Vendsyssel og Thy, provst 1721, og døde 2. juli 1731 i embedet. Michael Frantzen Vogelius var som sin fader en lærd og særdeles flittig præst (Bircherods visitatsbøger).

Michael blev den 21. august 1698 viet til Magdalene Sybille Nielsdatter Steenstrup (datter af forgængeren i embedet Niels Steenstrup). Hun døde 23. juli 1750. Bircherod skriver under 21/8 1698: "Hafde Hr. Michel Frandsen Vogelius, Sognepræst til Øsløs Bryllup ibid. Med sin Antecessoris Sal. Hr. Niels Steenstrups Daatter".

Michael Vogelius og hans hustru lod prædikestolen smukt staffere. Begge deres navne findes endnu i felterne på prædikestolen. Hr. Michael har med smuk hånd ført kirkebogen. Efter tidens skik er hans hustru blevet introduceret i kirken efter samtlige hendes 11 fødsler, hvilket omhyggeligt er indført i kirkebogen ved hver lejlighed.

De fik 5 døtre og 6 sønner:

Mogens Michaelsen Vogelius (eller Mogens Mikkelsøn Vogelius) , f. 1707 i Øsløs, død 2. maj 1775 i Hundslund sogn ved Århus. Provst og sognepræst i Hundslund, 1731 i Kettrup præstegård. G.m. Anna Kirstine Jensdatter Mouritsen, præstedatter fra Hundslund (1718 - 1751).

 

 

Peder Vogelius (1741-1787) var født i Hundslund præstegård ved Århus. Præst. Han blev undervist hjemme af huslærere, sidst i henved 3 år af Ove Guldberg, den senere statsminister, indtil han 1756 kom i Århus skole, hvorfra han dimitterede i 1757 og gik videre til universitetet i København. I 1760 fik han sin attestats (eksamen). En kort tid var han hjemme for at hjælpe sin far, men var derefter i henved 5 år skolelærer i Horsens. I 1767 kom han atter til København og var i 6 år huslærer hos P.F. Suhm for dennes eneste søn. Mens han boede i Suhms hus, skrev han som besvarelse af prisopgaverne fra "Selskabet til de skjønne Videnskabers Fremme" lovtaler om Absalon og Knud den Store. De vandt begge prisen og blev trykt i selskabets udgivelse «Forsøg», 8. og 9. stykke (1770 og 1771). . I 1773 blev han udnævnt til sognepræst på Frederiksberg, men blev i 1777 forflyttet derfra til sognekaldet ved Helligåndskirken i København.

Året efter at han var blevet præst, blev han 6.5.1774 gift med sin barndomslærers søster Helvig [Hedevig] Høgh (født 1741). En af deres døtre var gift med rektor N.L. Nissen.

 

Niels Stenstrup Vogelius (c.1699 - d ??. 1731 student.

 

Frands Mikkelsen Vogelius (ca. 1701-d.) 1731 kapellan på Mossø i Norge

 

Søren Stenstrup Vogelius (c.1703 - d.) 1731 student i Mossø

 

Cathrine Mikkelsdatter Vogelius (c.1709 - død efter 1731)

 

Mads Jacob Mikkelsen Vogelius (c.1710 - d.) 1731 student

 

Anneke Jacobi Mikkelsdatter Vogelius (c.1714 - død efter 1731)

 

Johannes Vogelius Steenstrup, sognepræst i Sjørring-Torsted Hundborg herred, Aalborg stift, blev født 10. september 1706 i Øsløs, Han herreder, Aalborg stift. Han døde 5. april 1774 i embedet. St. Ålborg 1724, k. 4/5 1728, besk. 11/11 1735, o.10/2 1736 Rektor i Nyk.M. 1728, provst 1765, konsistorialråd 1767.

Johannes blev viet første gang til Anna Guldager den 12 juni 1731 som døde i 1739 og anden gang til Helene Cathrine Christensdatter Søltoft. Helene blev født i Nr. Snede den 29. juli 1716 og døde den 26. september 1800.

Johannes Vogelius Steenstrup ligger begravet på Sjørring kirkegård sammen med sin far, Michael Vogelius Steenstrup og farfaderen, Johannes Vogelius Steenstrup. Begge sidstnævnte var præster ved Sjørring kirke. Sjørring kirke ejedes indtil 1910 af Steenstrup slægten. Gravstedet eksisterer stadig.

Efter sin universitetsuddannelse blev Johs. Vogelius Steenstrup samme år rektor ved Nykøbing Mors latinskole. På hans foranledning blev det faldefærdige skolehus ved bidrag fra hele stiftets gejstlighed og Nykøbing bys borgere 1732 sat i god stand. Selv levede han i armod som de fleste af sine forgængere i embedet. I en ansøgning fra 1735 kunne han oplyse, at med fradrag af ildebrand og konsumption blev der af hans indkomst kun 50 Rdr tilbage til føde og klæder for otte daglige personer i hans familie. Samme ansøgning var forsynet med meget gunstige anbefalinger fra biskoppen i Aalborg og sognepræsten i Nykøbing, og den skaffede ham da også det han søgte om, nemlig præsteembedet i Sjørring-Torsted. Inden sin udnævnelse til Sjørring var han for øvrigt for sin sundheds skyld i København, hvor han fik lejlighed til at prædike for Christian VI i Frederiksberg slotskirke. Prædikenen har nok behaget den pietistiske konge, for beskikkelsen kom kort efter.

 

Han arvede ikke sin faders, Michael Frantzen Vogelius's men derimod sin morfars efternavn. Derved kom navnet Steenstrup ind i slægten, thi moderen var datter af faderens forgænger i embedet, provst Niels Sørensen Steenstrup, der var af bondeslægt og havde taget navn efter sin fødeby, utvivlsomt et Stenstrup, der ligger i Rostrup sogn nord for Hobro.

Frantz Vogelius Steenstrup, 1746-1810, proprietær til "Nandrup", Flade sogn, Mors nørre herred, Thisted amt, blev født 20. august 1746 og døde 5. oktober 1810. Han blev viet til Kristine Marie Ballebye, der blev født på Strandbjerggård i 1749 og døde på "Nandrup" i 1805. De fik 5 børn.

Frantz Vogelius Steenstrup var kendt for sine lakoniske skrive- og talemåder. I 1776 havde han af Hans Illum købt herregården Nandrup på Mors. I 1805 havde gården 400 Tdr. land opdyrket jord. Ved flid og sparsommelighed voksede hans formue meget betydeligt, men efter sin hustrus død 1805 græmmede han sig alligevel over armod og endte med at tage sit eget liv en markedsdag, da alle andre på gården var taget til byen. Han efterlod sig "en tønde guld". Sønnen Jens Kraft Steenstrup arvede godset, men såvel han som hans hustru døde i ung alder, og da børnene endnu var umyndige, blev Nandrup efter skifterettens bestemmelse solgt ved offentlig auktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gården Nandrup

 

 

Johannes Vogelius Steenstrup f. 4.10.1777 i Flade, d. 23.1.1840. Sognepræst i Vang og Hillerslev. G. 5.8.1807 m. Anne Cathrine Carstensen (f. 1784, d. 1868), en Datter af den betydelige Amtsprovst i Thisted Christian Ehrenfried Carstensen og Hustru Anne Marie Schytte. 10 børn

 

1818 Cand.theol. 1835 Sognepræst til Skelund & Visborg Johannes Vogelius Steenstrup vandt sig et kendt Navn i Thy og fortjener nærmere Omtale - 1800 tog han teologisk Embedseksamen (haud); 1807 blev han Sognepræst i Vang, hvor han virkede til 1818, da han forflyttedes til Hillerslev-Kaastrup. 1835 flyttede han fra Thy, udnævnt til Sognepræst for Skelund-Visborg, i hvilket Embede han døde 1840.
Pastor Johs. Steenstrup var en sjælden dygtig Mand. I sit Hjem var han en alvorlig og streng Familiefader, i sine Menigheder en myndig og samvittighedsfuld Sognepræst. Hertil kom, at Steenstrup var anset som en af Thys dygtigste Landmænd. Der var ingen der paa Egnen, der avlede saa godt som Præsten. Ogsaa Havebrug havde hans Interesse. Foregangsmand som han var, stod han i stadig Forbindelse med det kongelige Landhusholdningsselskab, gennem hvilket han fik alle Slags Maskiner og Frøsorter og desuden Tyende. I Hjemmet var der en stor Børneflok. En første Søn døde som spæd; men otte Drenge og to Piger voksede op og fik, især for Drengenes Vedkommende, en overordentlig god Uddannelse. Drengene blev i de yngre Aar, før de kunde komme paa Kathedralskole i Aalborg, sendt til en Forberedelsesskole i Thisted. 10 børn.

Se mere på: http://www.geni.com/people/Johannes-Vogelius-Steenstrup/6000000012359115651

 

Michael Vogelius Steenstrup, Født: 12-6-1809 , Død: 12-6-1855

 

Ehrenfried Steenstrup,Født: Omkr 1811, Død: Omkr 1855. G.m. Sofie Elisabeth Fangel

 

Johannes Vogelius Steenstrup, f. 29. Aug. 1848 i Gerding, død 23. Maj 1931 i Aalborg. Ugift. Landvæsenselev. 1867 Forberedelseseksamen, Universitetet. 1871 exam. jur. By- og Herredsfuldm. i Grenaa, fra Nov. 1872 Fuldm. hos sin farbror O.sagf. Birger. N. E. Steenstrup, Ærøskøbing. 19. Nov. 1878 Sagfører, Vester Brønderslev. 18. Febr. 1889 meddelt Flytning til Ærøskøbing; praktiserede der til 1909, da han ophørte at drive Sagførervirksomhed og bosatte sig i Aalborg.

 

Johannes Japetus Schmidt Steenstrup,Født: 8-3-1813, Vang, Thy, Død: 20-6-1897, København. Berømt dansk naturforsker, særlig zoolog. Professor. Gift med Ida Margrethe Kaarsberg (6. juni 1811 – 23. december 1882), datter af købmand Hans Kaarsberg i Ålborg (1757 – 1826). Se: http://da.wikipedia.org/wiki/Japetus_Steenstrup

Ingen børn.

 

Johan Peter Steenstrup, f. 1814, Død: Omkr 1849. Forpagter på Høstermark Mølle

 

Knud Johannes Vogelius Steenstrup (7. september1842 i Høstemark Mølle, Mou Sogn, Aalborg Amt – 6. maj1913 på Frederiksberg) . Uddannet farmaceut. I årene 1866-1889 var han assistent ved Københavns Universitets mineralogiske museum. Fra 1889 til 1897 var han geolog, senere statsgeolog ved Danmarks Geologiske Undersøgelser. Han foretog i løbet af sit liv ni rejser til Grønland.

 

Johanne Petrine Steenstrup, f. 1816

 

Ane Maria Schytte Steenstrup, f. 1818

Paul Sefting Steenstrup, f. 1820

Matthias Georg Gotthilff Steenstrup, Født: 22-7-1822, Død: 13-10-1904

Ole Theodor Steenstrup, f. 1824

Birger Nicolai Eeg Steenstrup, f. 18.7. 1826 i Gislev, Jylland, d. 4.1.1909 i Ærøskøbing. Overretssagfører. G. 1.11.1858 m Laura Erika Colding, f. 2 august 1839 i Svendborg. Død 13 februar 1910 i Ærøskøbing

Jens Kraft Vogelius Steenstrup, f. 28.4. 1864- G. 19.10.1887 m. Alice Christiane Holm, f. 29.1. 1868. Ingen børn

Anna Cathrine Steenstrup

 

Anders Michael Japetus Colding Steenstrup, f. 1. Jan. 1870 i Kbhvn., død 13. Okt. 1941 i Ærøskøbing. Ugift. 1889 Student fra Herlufsholm. 1902 cand. jur. Fuldm. hos Faderen. 31. Okt. 1907 Sagfører, Ærøskøbing; praktiserede der til sin Død. 26. Juni 1909-7. Juni 1935 off. og benef. Sager ved Retterne i Ærøskøbing Købstads og Ærø Herreds Jurisdiktioner. 30. Marts 1911 Overretssagfører.

Johannes Peter Christian Steenstrup, f. 1872 i Ærøskøbing, d. 1.2.1925 Frederiksberg. Postassistent. G.m. Thora Kristine Mathilde Hansen

  • Otto Japetus Vogelius Steenstrup (1905 - d.). Kommis

 

Helene Cathrine Steenstrup, født 22 august 1778, Flade sogn, Morsø Nørre herred, Thisted amt. Død 10 januar 1843(Alder 64) - Thisted sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

Hun fik i sit ægteskab med købmand Lars Hillmann Holst, Thisted,, (db. 4 Dec. 1763, Thisted Kirke, død 16 Dec. 1836) 4 børn

  • Lars Johannes Vogelius Holst, født 3 Mar. 1805, Thisted, db. 4 Mar. 1805, Thisted. Købmand i Thisted. Johannes blev gift med Else Dorthea Prior, datter af Sognepræst Daniel Christian Prior og Anna Jacobine Borch, den 28 Sep. 1827 i Hundstrup Kirke. (Else Dorthea Prior blev født den 23 Sep. 1803 i Nakskov Kbst, Lollands Nørre h., Maribo a., Danmark, døbt den 3 Okt. 1803 i Nakskov Kirke (Skt. Nikolaj), døde den 24 Apr. 1889 i København og blev begravet den 30 Apr. 1889 i København, Assistens kirkegård.)
  • Nicoline Severine Holst, gift med byskriver Andreas Emil Stockfleth Faye, (1796 - 1842) søn af amtmand Gerhard Andreasen Faye, (1760 - 1845) og Karen ( Kassa ) Christiane Eggertsdtr. Stockfleth 1775-1858Frantsine Kirstine Holst, 1808-1890, gift med provst Christian Djørup (1804-1890), som skrev amtsbeskrivelsen "Thisted Amt", der udkom 1842.
  • Laura Cathrine Holst, 1819-1911, gift med brygger I.C. Jacobsen, Carlsberg, og i dette ægteskab kom sønnen Carl Jacobsen.
  • Lyna Maria Holst, f. 26.1.1806. G. m. Christian Albrechtsen. 4 børn.

 

Nicolai Severin Steenstrup, f. 1779– Student Kbh. 1801. Han døde 1809, 29 Aar gl. Ejer af Hornstrupgård. Hornstrup (1638 Huorenstrup) er den største Gaard i Kallerup Sogn næst efter Todbøl. Den har saavidt vides altid været beboet af Bønder og har sandsynlig oprindelig været en Selvejergaard, indtil den kom under Todbøl.

G. i Hornslet 1804 m. Abeline Christine Frisenberg. Forlovere: kammerherre. baron M. Rosenkranuz, Rosenholm, og forpagternpå Rosenholm M. Jørgensen.

Mette Marie Steenstrup f. 12.3. 1782 i Flade, død 11.11. 1839 i Nykøbing. G. 22.10. 1808 m. apoteker i Nykøbing Jens Jacobsen, f. 23.3.1779 i Vesterbølle, Viborg Amt, død 18.2. 1861 i Holstebro. En datter:

  • Ingeborg Jacobsen, f. 10.8. 1811 i Nibe. Død 21.1. 1895. G. 14.10. 1836 i Holstebro m. købmand Mads Rygaard f. 2.2. 1803 i Varde, død 27.9. 1854 i Holstebro

 

Jens Kraft Steenstrup, f. 1785, død 1829, proprietær til "Nandrup", Flade sogn, Mors nørre herred, Thisted amt. Jens Kraft blev viet til Dorthea Cortnum i 1811.

 

I et brev dateret 23/6 1810 skriver provst Caspar Schade til sin søn Frederik: " - at den gamle Steenstrup på Nandrup er død, ved du vel. Sønnen beholder gården og godset mod at betale hver af sine søstre 25000 Rdr. Ved Jens Krafts død solgtes gården ud af slægtens eje. Sønnen Frantz havde i forvejen overtaget gården "Mølhave". Navnet Jens Kraft er kommet ind i slægten efter major Jens Kraft, som var gift med Øllegaard Sofie Søltoft, der var en faster til Helene Søltoft, gift med sognepræst i Sjørring, Johs. V. Steenstrup.

 

Frantz Vogelius Steenstrup, 1812-1854. Proprietær til "Mølhave", Sejerslev sogn, Mors nørre herred, Thisted amt, blev født 24. august 1812. Han døde 20. september 1854 på "Mølhave". Frantz blev viet første gang til Agnethe Brorson Stadel den 6. april 1837 og anden gang til svigerinden Christine Caroline Stadel den 7. oktober 1846. Agnethe blev født den 12. april 1811 og døde den 12. april 1844. Christine blev født den 23. september 1815 og døde den 8. juli 1895, begge døtre af den rige Frederik Hauch Stadel på nabogodset Ullerup. De var bosat på den fra svigerfaderens anden herregård Sø udskilte proprietærgård Mølhave på Mors. Her blev sønnen Jens Kraft Steenstrup, den senere ejer af Kvistgård født. Skridt for skridt havde den fra borgmesteren i Sæby udgående mandslinie dermed flyttet sine teltpæle langs Limfjordens nordlige bred over Mors til Struer-egnen.

 

Om Frantz Vogelius Steenstrup og hans tidligt afdøde hustru, Agnethe Brorson Stadel, er ikke bevaret mange oplysninger. Nogle breve fra1839 og 1849 viser en god håndskrift og røber et særdeles hjerteligt forhold til svigerfaderen, Friderik Hauch Stadel på "Ullerup".

 

Børn af Agnethe Brorson Stadel:

  • Jens Kraft Vogelius Steenstrup, født 24/2 1838 på "Mølhave" på Mors. proprietær på "Kvistgård", Vejrum sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt. "Kvistgård"s samlede areal er 93,4 ha, deraf 76 ager, 11 eng, 1,4 skov, 3 mose, 2 have og gård. G.m. Anna Isidora Cathinka Bøggild. Han døde 29 juli 1897 på "Kvistgård" og blev begravet på Vejrum kirkegård. Jens Kraft blev viet til Anna Isidora Cathinka Bøggild den 27. december 1862. Isidora blev født 8. april 1843 i Herson-Bjerregrav og døde i København den 27. august 1921. De fik de 12 børn, 4 døtre og 8 sønner.
  • Mette-Marie Vogelius Steenstrup, f. 31/12 1839, d. 30/7 1908, g. 24/3 1963 m. Jens Christian Overgaard, "Frederiksminde", som Friderik Hauch Stadel byggede til dem i Galtrup sogn.

 

Børn af Christine Caroline Stadel:

  • Dorthea Kirstine Vogelius Steenstrup, f. 21/11 1852, d. i København 1/7 1914, g. 4/8 1874 med Frederik Mortensen, "Landbolyst", Thy.
  • Frederik Hauch Stadel Steenstrup , f. 24/8 1853, d. i Viborg 4/3 1929, g. 17/10 1885 med Helga Grønlund, København. Frederik Hauch Steenstrup var den sidste af slægten, der ejede "Mølhave", som oprindelig var opført af Jens Stadel o. 1775 efter udstykning fra "Sø". Gården havde 77 ha. udmærket agerjord.